Rename Album

Please enter the desired new name of your photo album.

Album name: